It och källkritik - Läroplan för vuxenutbildningen 2012

vux.jpg

Länk till Läroplan för vuxenutbildningen (länken går till Skolverkets publikationsdatabas. Klicka på pdf-ikonen för att ladda ner dokumentet)
Länk till Skolverkets webbsida där du hittar Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning
Här hittar du citat ur Läroplanen för vuxenutbildning, endast de citat som berör it och källkritik.

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom
vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella
studieplan kan använda sina kunskaper som redskap för att
– formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem,
– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden

– har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor,

– kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Ur 2.4 Rektors ansvar

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar
för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande
till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som
chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

– utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt
andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och
andra tekniska hjälpmedel,

Länkkoll 2015-08-28